Better Finance

web / print / identity

Firma Better Finance to młoda, polska spółka zaj­mu­jąca się inwes­tycjami, majątkami, emeryturami, ubezpieczeniami – a ogólniej rzecz biorąc plano­wa­niem finansowym.

W 2011 roku zwrócili się do naszej firmy z prośbą o przy­go­towanie systemu kom­plek­sowej identyfikacji wizualnej, zaczy­nając od strony internetowej, poprzez papier firmowy i wizy­tówki, do kwestionariuszy.

Produkty firmy Better Finance skierowane są zarówno do od­bior­ców indy­wi­dualnych, jak i małych oraz śred­nich firm. Sty­lis­tyka tożsamości firmy z tego sektora powinna wzbudzać zaufanie, świadczyć o profes­jo­na­lizmie spółki, a jednocześnie być przejrzysta dla potencjalnych klientów.

Logotyp wykorzystuje prosty i elegancki, dwu­ele­men­towy krój czcionki, który nawiązuje wyglądem do monety. Taka sama stylistyka została wykorzystana także na pozos­tałych pro­jektach do druku. Dodatkowo strona internetowa została wzbogacona o spokojne zdjęcia w ciepłej kolorystyce i stylowe podkreślenie naj­waż­niejszych elementów.

Tak skonstruowany wizerunek kojarzy się z pieniędzmi, luksusem, bezpieczeństwem i jakością, budzi w klien­tach szczerość i zaufanie.

Zobacz też:

Better Finance - Logo

Logo

Better Finance - Strona internetowa

Strona internetowa

Better Finance - Teczka, wizytówka, papier firmowy

Teczka, wizytówka, papier firmowy

Better Finance - Kwestionariusz

Kwestionariusz